Algemene voorwaarden – ZYN
Bij het inschrijven/lid worden van ZYN ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

De overeenkomst tussen de deelnemer en ZYN komt tot stand door middel van inschrijving bij Momoyoga – ZYN, de aanschaf van een 1-op-1 sessie, de aanschaf van proeflessen, abonnement, rittenkaart of losse les, de aanmelding voor een cursus van ZYN, of na een door ZYN bevestigde mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische aanmelding voor yogalessen/yogasessies.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel aan fysieke of mentale gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

ZYN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de deelnemer door derden.

ZYN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

ZYN behoudt zich het recht voor deelnemers deelname aan de lessen te weigeren.

Betaling

Betaling van een rittenkaart, losse les, proeflessen of cursusdeelname geschiedt middels de strippenkaart van Momoyoga – ZYN voor een rittenkaart, losse les, proeflessen of cursus. Betaling verloopt via iDeal of op locatie contant of via een pin-transactie. Restitutie van het geld na aankoop is niet mogelijk.

Betaling van een abonnement geschiedt middels de abonnementen van Momoyoga – ZYN waarbij gekozen kan worden tussen een maandabonnement voor online lessen en een maandabonnement voor live lessen. Een abonnement geldt voor de minimale duur van drie maanden, blijft onbeperkt doorlopen en wordt automatisch geïncasseerd. De deelnemer kan na drie maanden op elk moment opzeggen. Opzegging van een abonnement geschiedt schriftelijk per e-mail (info@zyn-yoga.nl). Het abonnement wordt stopgezet per datum van e-mail en loopt door tot het einde van de abonnementsperiode.

Alle aankopen zijn definitief en persoonlijk. Restitutie is niet mogelijk. Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is of lichamelijk niet de mogelijkheid heeft om de lessen/sessies te volgen, kan er in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Prijzen

De prijzen voor 1-op-1 sessies, losse lessen, proeflessen, rittenkaarten, cursussen en abonnementen zijn in de Momoyoga omgeving en op de website te raadplegen. ZYN behoudt zich het recht deze prijzen te wijzigen. 

Abonnementen

ZYN kent maandabonnementen voor 5 lessen per maand. Betaling hiervan geschiedt via automatische incasso. Abonnementen kunnen niet worden overgedragen aan een andere deelnemer. Ongebruikte lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgende abonnementsperiode.

De minimale duur van een doorlopend abonnement is 3 maanden. Abonnementen worden zonder opzegging automatisch verlengd. Opzeggen van een doorlopend abonnement van ZYN kan na 3 maanden altijd. Opzegging van een abonnement geschiedt schriftelijk per e-mail (info@zyn-yoga.nl). Het abonnement wordt stopgezet per datum van e-mail en loopt door tot het einde van de abonnementsperiode. De start van een nieuwe abonnementsperiode is voor de deelnemer te vinden in de Momoyoga omgeving.

Het is één keer per jaar mogelijk een abonnement te pauzeren met een totale pauze van 1 maand. Hiervoor dient een e-mail gestuurd te worden (info@zyn-yoga.nl) met de start en einddatum van de pauze. Op de einddatum zal het abonnement weer doorlopen. In de pauze worden er geen abonnementsgelden geïncasseerd.

Geldigheidsduur

De proeflessen hebben een geldigheidsduur van 4 weken. Een losse les heeft een geldigheidsduur van 4 weken. De 5-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 10 weken. De 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 20 weken. Deze geldigheidsduur gaat in vanaf de datum van de eerst geboekte les. Een 1-op-1 sessie is altijd geldig, tot het moment dat deze aanschaf ingewisseld is voor een 1-op-1 sessie. Hierbij geldt wel een annuleringstermijn.

Aan- en afmelden voor lessen en 1-op-1 sessies

Aanmelden voor lessen gaat via Momoyoga. Je mag lessen vooruit plannen, waardoor je zeker bent van je (vaste)plek. Mocht je onverhoopt niet kunnen, graag 8 uur voor de geplande les annuleren. Daarna zal de les in rekening worden gebracht. Gemiddeld zijn er 5 lesvrije weken per jaar: 1 week rond kerst en oud & nieuw, 2 weken in de zomervakantie en een week in het voor- of najaar. Daarnaast kan er een aangepast rooster zijn in de vakanties.

Aanmelden voor 1-op-1 sessies gaat via Calendly, per telefoon of e-mail. Afmelden/annuleren voor een 1-op-1 sessie kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Afmelden/annuleren geschiedt schriftelijk per e-mail (info@zyn-yoga.nl) of telefonisch. Wordt de sessie binnen 24 uur geannuleerd door de deelnemer, dan is ZYN genoodzaakt om 50% van het bedrag in rekening te brengen. In beide gevallen wordt door ZYN en de deelnemer gekeken naar een nieuw moment voor de 1-op-1 sessie.

Annulering door ZYN

Mocht een les wegens onvoorziene omstandigheden of wegens te weinig deelnemers niet doorgaan, dan ontvang je hiervan uiterlijk een uur voor aanvang van de les bericht. Je lestegoed wordt dan teruggeboekt. 

Uitsluiting

ZYN heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ZYN heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Ziekte of blessures

Lichamelijke en/of psychische klachten dienen, wanneer nodig, gemeld te worden aan ZYN. Deze informatie zal discreet behandeld worden. Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de deelnemer contact op te nemen met ZYN. Blijf niet rondlopen met een klacht, maar raadpleeg je huisarts.

ZYN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les. Ook is ZYN niet aansprakelijk voor de fysieke en/of mentale gezondheid van de deelnemer.

Zwangerschap

Zwangerschap dient, wanneer nodig, gemeld te worden aan ZYN. Hierdoor kan de sessie/les worden aangepast. Door ZYN wordt discreet omgegaan met informatie over zwangerschappen.

Wijzigingen

ZYN behoudt zich de vrijheid de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie, prijzen en data te allen tijde te wijzigen. De deelnemer wordt via email van wijzingen op de hoogte gehouden.

Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ZYN betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ZYN.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van ZYN behoudens hogere voorziening