Privacyverklaring d.d. 24 mei 2018

Zomer Yoga Nijmegen (onderdeel van Sense for Skills), gevestigd aan Alicantestraat 5, 6663 NN Lent, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zomeryoganijmegen.nl
Alicantestraat 5
6663 NN Lent
Nederland
+31641209856

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zomer Yoga Nijmegen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voor welke lessen je ingeschreven staat, welke lessen je gevolgd hebt
 • Eventuele informatie die je bij inschrijving zelf nog verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zomeryoganijmegen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zomer Yoga Nijmegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief via MailChimp. Hiervoor gebruiken we je voornaam en e-mailadres
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om aan te geven of lessen wel of niet doorgaan bijvoorbeeld. Hiervoor gebruiken we je voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Om je te feliciteren met je verjaardag. Alleen wanneer je in Momoyoga je geboortedatum hebt ingevuld
 • Jouw emailadres wordt gebruikt door Momoyoga, om je een herinnering te sturen als je abonnement bijna verloopt. Tevens krijg je bij annulering van de les een e-mail via Momoyoga.
 • Zomer Yoga Nijmegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Zomer Yoga Nijmegen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zomer Yoga Nijmegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Via e-mail: zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling of afhandeling ervan
 • Via Momoyoga: bij het beëindigen van de klantrelatie, uiterlijk 13 maanden nadat je je uitschrijft voor de lessen of diensten, zullen je persoonsgegevens uit Momoyoga worden verwijderd.
 • Boekhouding: Zomer Yoga Nijmegen is verplicht te voldoen aan de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, en derhalve gegevens omtrent betalingen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.
 • MailChimp: de gegevens in MailChimp berusten op expliciete toestemming en worden alleen verwijderd wanneer die toestemming door jou zelf wordt ingetrokken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zomer Yoga Nijmegen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zomer Yoga Nijmegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Momoyoga: verzorgt het registreren van jouw yogales en abonnement/dienst.
 • Mailchimp: verzorgt de commerciële nieuwsbrieven.
 • Flexwebhosting: verzorgt de hosting van onze website en de gegevens die daarmee worden verwerkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zomer Yoga Nijmegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen via www.momoyoga.nl/zomeryoganijmegen, wanneer je hier een account hebt aangemaakt. Je kunt dit account zelf aanpassen of verwijderen. Heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact op met info@zomeryoganijmegen.nl
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zomer Yoga Nijmegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zomeryoganijmegen.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 • Zomer Yoga Nijmegen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zomer Yoga Nijmegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zomeryoganijmegen.nl